The Guardian – Zero Degrees of Empathy by Simon Baron-Cohen